Přihlášení

Přihlašovací údaje


Představení dvouvodičového systému Farfisa DUOV tomto článku bychom Vám rádi představili 2 vodičový systém DUO od společnosti Farfisa Intercoms a výhody, které tento systém nabízí oproti obdobným systémům jiných výrobců.

Společnost Farfisa Intercoms byla založena v Itálii v roce 1967 a její produkty se dnes vyváží do více než 50 zemí světa. Letité zkušenosti se přetavily do kvalitních produktů, kterým vévodí systém DUO. Ten je nejen technicky vyspělý, ale navíc dokáže být cenově srovnatelný s ostatními systémy a bude uživatelům dobře sloužit po dlouhou dobu.


Obsah článku:


O dvouvodičových systémech 

2 vodičové systémy jsou stále populárním řešením audio a video komunikace. Jedná se o systémy, které po dvou vodičích přenáší zvuk i obraz v analogové formě a stejný pár vodičů přenáší i digitální „příkazy“ (např. volání - vyzvánění, sepnutí výstupu, …). Po tomto 2 vodičovém vedení je rovněž přenášeno i napájení, obvykle ve formě stejnosměrné složky.

Důvodem obliby těchto řešení je jejich nízká cena, snadná konfigurace a nižší nároky na kabeláž v porovnání s IP systémy (ty však mají pochopitelně zase své výhody a důvody použití). Obrovskou výhodu tyto systémy v tuzemsku získávají při výměně stávajících domácích telefonů v panelových domech, kdy se typicky mění jen svislé vedení a odbočky k přístrojům se ponechají původní, protože použitý kabel není z důvodu vedení ve zdi snadno (resp. levně) vyměnitelný.

Bez hlubších znalostí se může na první pohled zdát, že jsou schopnosti 2 vodičových systémů od různých výrobců v zásadě stejné a že se jednotlivá řešení liší jen designem a cenou. Jak dále uvidíte, toto tvrzení rozhodně neplatí a je výhodné znát rozdíly ve schopnostech jednotlivých řešení. 

Nejstarší (a dosud prodávané) systémy v této kategorii umí po 2 vodičovém vedení přenášet pouze audio, pro přenos videa pak vyžadují jinou kabeláž (např. další pár vodičů či separátní koaxiální kabel) a často i jiné napájení audio a video telefonů. Takové systémy pak pro video telefony mohou požadovat 6 vodičů, které v již existujících instalacích (zejména v panelových domech) nejsou dostupné. Druhým podstatným rysem těchto starších systémů je jejich polarita (nelze prohodit vodiče v páru), kdy porušení tohoto pravidla znamená nefunkčnost celého systému. 
Představení systému Farfisa DUO

Systém DUO od společnosti Farfisa patří do moderní skupiny systémů, které používají nepolarizované zapojení (vodiče v páru lze prohodit bez narušení funkčnosti), stejné vodiče se používají pro přenos audia i videa a pro audio/video telefony se používá stejná hodnota napájecího napětí. Toho lze využít pro budování hybridních řešení, kdy jsou na jednom vedení zapojeny jak audio, tak i video telefony.

Nabídku společnosti Farfisa pro systém DUO tvoří 4 designové řady dveřních stanic (Alba, Solvo, Profilo a Matrix) a 4 designové řady audio / video telefonů (Exhito, Sette, Astro a ZHero). Jednotlivé řady dveřních stanic se od sebe liší nejen svým vzhledem, ale i použitými materiály, způsobem napájení či prostředky pro volání (přímá volba pomocí tlačítek vs. kódová volba na klávesnici). Podobně se i audio/video telefony jednotlivých řad od sebe liší nejen vzhledem a použitým materiálem, ale i rozměrem displeje, počtem tlačítek a dalšími vlastnostmi. Nabídka je tedy širší než u mnoha jiných výrobců a z lze vybrat takovou kombinaci, která bude vyhovovat požadavkům a přáním uživatelů.

Některé systémy jsou poněkud omezené, co se týká počtu použitých komponent. Systém DUO v základním provedení podporuje až 200 audio/video telefonů a umožňuje připojení až 20 dveřních stanic. To je však jen základ, který lze pomocí dalších komponent značně přesáhnout, více informací se dozvíte v části, věnované budování rozsáhlých systémů.
Rozšíření možností systému pomocí I/O modulů

Častým požadavkem uživatelů je spínání dodatečného výstupu, např. pro ovládání dalších dveří, vjezdů, osvětlení atp. Na tento požadavek jsou dveřní stanice systému DUO dobře připraveny, dveřní stanice většiny designových řad totiž obsahují rovnou 2 nezávislé výstupy. Pokud je potřeba použít více výstupů, než nabízí dveřní stanice nebo pokud umístění výstupu na dveřní stanici nevyhovuje (ovládaný prvek může být vzdálen od dveřní stanice), lze výstupy systému rozšířit pomocí I/O modulu. Ten obsahuje 1 výstup a 1 vstup. Výstupy nemusí být ovládány pouze z audio/video telefonů a sloužit pro ovládání dalšího přístupového bodu, ale lze je aktivovat i po zazvonění (např. pro spínání doplňkového vyzvánění), mohou být aktivovány po narušení vstupu na jiném modulu nebo mohou být použity ve speciálním režimu k povolení jízdy výtahu do určitých pater. Vstupy na I/O modulech umožňují doplňkovou aktivaci bytového vyzvánění. Ta je standardně realizována na audio/video telefonu, všechny audio/video telefony totiž mají pro tuto funkci svůj vlastní vstup. Další možností je připojení senzoru pro zjištění stavu otevření dveří (např. magnetický kontakt na dveřích), stav otevření dveří je pak zobrazen na některých audio/video telefonech. Poslední možností vstupů je pak dříve popsané aktivace výstupu na jiném modulu/dveřní stanici. Možnosti I/O modulů jsou tedy podstatně širší, než je tomu u podobných modulů v jiných systémech.


Vzdálená komunikace pomocí chytrého telefonu

Jedním z nových požadavků na moderní 2 vodičové systémy je na komunikaci s chytrými telefony pro případ, kdy uživatel není přítomen v blízkosti audio/video telefonu a potřebuje zachovat možnost komunikace s návštěvami. Pro tyto případy nabízí systém DUO možnost rozšíření o IP bránu, která zprostředkovává komunikaci s chytrými telefony. Pro svou funkci vyžaduje připojení k Internetu a to buď kabelově (konektor RJ45) nebo pomocí WiFi. Veškerá komunikace probíhá přes cloud, není tedy nutné nastavovat přesměrování portů v případě použití NAT. Veškerá konfigurace včetně prvotního vyhledání zařízení a jeho připojení do cloudu probíhá pomocí prohlížeče, nemusíte tedy používat speciální aplikaci a správu systému můžete provádět odkudkoliv, kde máte připojení k Internetu. Základní funkcí brány GW2IP je komunikace s dveřní stanicí po zazvonění, dále lze také pořizovat snímky z komunikace, spínat výstupy, monitorovat obraz z dveřních stanic či externích kamer atd. Aplikace je dostupná zdarma pro platformy iOS či Android. V ceně modulu je zahrnuta jednorázová (doživotní) licence pro 1 domácnost (adresu), každá domácnost může mít až 4 uživatele, přičemž jeden uživatel může používat více zařízení. Možnost připojení další domácnosti lze získat zakoupením licence 1US/GW2IP. Jeden modul GW2IP může obsluhovat max. 50 domácností. Při požadavku na připojení více domácností je možné v jednom systému použít více modulů GW2IP.
Možnosti programování a konfigurace

Celý systém lze naprogramovat velmi pohodlně pomocí programátoru. Ten se spojí přes BT s Vaším chytrým telefonem a vše lze snadno a rychle nastavit pomocí aplikace DUO System pro iOS i Android. Kromě vyhrazených programátorů PGR2991BT nebo XE2920 lze ke stejnému účelu použít i RFID/BT čtečku FP51SAB. Ta řeší také řízení přístupu nejen pomocí RFID čipů/karet, ale i pomocí chytrého telefonu s nainstalovanou aplikací Smart Access, opět dostupná pro iOS i Android

Programátory neslouží pouze k nastavení systému, ale umožňují provádět i diagnostiku provozu na sběrnici. Tyto informace jsou pak velmi cenné při hledání případných chyb v nastavení systému nebo v případě poruchy některého z prvků systému.

Obrovskou devizou aplikace DUO System je možnost ukládání konfigurace modulu do souboru/načtení ze souboru. To umožňuje zálohovat a v případě potřeby obnovit konfiguraci daného modulu. Dále toho lze využít k přenesení konfigurace do jiné jednotky – není tak např. nutné konfigurovat nezávisle každou přístupovou čtečku FP51SAB, prostě se jeden konfigurační soubor nahraje do více čteček.
Připojení externích kamer

Ne vždy je možné vystačit pouze s obrazem kamery, která je integrována ve dveřní stanici. Systém DUO umožňuje připojit externí analogové kamery buď do video vstupu některých dveřních stanic nebo lze systém rozšířit o modulátory VM2521, které umožňují připojení 2 kamer. Výhodou tohoto řešení je možnost umístění modulu v místě instalace kamery a není tak nutné vést dlouhou kabeláž mezi dveřní stanicí a kamerou. Modulátor se může použít jako nezávisle ovládané zařízení (tzn. obraz je aktivován po stisku naprogramovaného tlačítka na video telefonu) nebo automaticky po aktivaci komunikace s danou dveřní stanicí. V případě využití obou kamerových vstupů lze povolit automatické přepínání obrazu z kamer. K jedné dveřní stanici lze přidružit více video modulátorů.

Omezení délky sběrnice je u 2 vodičových systémů dáno zejména požadavkem na přenos videosignálu. Systém DUO s kvalitní kabeláží (kabel 2302) umožňuje realizovat audio systémy až na vzdálenost cca 1 km, ale kabeláž u video systémů musí být podstatně kratší (do 200 m). Toto omezení lze překonat pomocí video zesilovače 2223Q, který prodlužuje sběrnici o dalších 200 metrů.
Větvení kabeláže a slučování videosignálu 

Kabeláž 2 vodičových systémů je u mnohých systémů striktně koncipována jako nerozvětvená sběrnice, resp. sběrnice s řadou odboček k video (audio) telefonům. Toto omezení topologie kabeláže je nutné dodržovat u video systémů, protože při přenosu videa se vzhledem k šířce frekvenčního pásma silněji projevují určité fyzikální principy přenosu signálu po vedení, např. odrazy po vedení při impedančně nepřizpůsobeném zakončení sběrnice a jednotlivých odboček. Čistě audio systémy lze prakticky větvit bez větších obtíží i bez použití speciálních prvků. Pro video je nutné použít speciální prvky pro větvení sběrnice, což ne všechny systémy umožňují. Systém DUO obsahuje rozbočovač sběrnice DM2421, který z jedné vstupní sběrnice dle konfigurace propouští videosignál pouze do jedné ze dvou výstupních sběrnic a z hlediska přenosu videosignálu tak není porušena podmínka větvení. Napájení, audio i ovládací signály jsou přenášeny do obou větví současně. Je-li potřeba vedení rozdělit na více než 2 větve, lze použít více modulů DM2421. Modul se může chovat i jako „slučovač“, kdy je videosignál ze vstupních sběrnic přepínán do jedné výstupní sběrnice. Toto se využívá při připojení více dveřních stanic s videem. Dále existuje i modul DM2444, který obsahuje 4 vstupní sběrnice a 4 výstupní sběrnice, tzn. umožňuje připojit až 4 dveřní stanice a jejich videosignál může být distribuován do jedné až 4 sběrnic. Těchto modulů lze v jednom systémů použít více, na druhém a dalších modulech je možné využít 3 vstupní a 3 výstupní sběrnice. Pozor, žádný z modulů DM24xx však neumožňuje souběžné hovory, tzn. přes jeden či více těchto modulů může současně probíhat pouze jediné spojení. 
Funkce telefonní ústředny pomocí recepční jednotky

Mnohé 2 vodičové systémy umožňují pouze volání na jediný audio/video telefon, resp. umožňují, současné zvonění na více audio/video telefonů se stejnou adresou. To je pouze základ, který systém DUO hravě zvládá. Jde však dále než ostatní systémy – umožňuje totiž, aby jeden audio/video telefon reagoval na více adres. Lze tak řešit např. situaci, kdy je v objektu více firem (každá má na dveřní stanici své vlastní tlačítko) a současně se volá na přístroj v recepci, která je společná (a klidně může mít také své vlastní tlačítko).

Systém DUO může obsahovat i recepční jednotku. Ta se připojuje na hlavní sběrnici a umožňuje směrování hovorů na jednotlivé audio/video telefony. Své uplatnění tak může najít např. v hotelu, kdy se dveřní stanice nedovolá přímo do požadovaného pokoje, ale nejprve na recepci, která může či nemusí přepojit hovor do příslušného pokoje. Lze ji použít také u objektů, kde sídlí řada firem, které mají společnou recepci. Recepční jednotka tak vlastně plní funkci jednoduché telefonní ústředny.
Budování rozsáhlých systémů

Rozsáhlé systémy představují skutečnou výzvu pro mnohé 2 vodičové systémy. Omezení počtu zařízení na sběrnici je dáno několika faktory:

  • Konečný adresní rozsah
  • Limitní délka kabeláže
  • Limitní možnosti napájecího zdroje
  • Zvyšující se pravděpodobnost požadavku na souběžnou komunikaci

Délku kabeláže u video systémů lze prodloužit pomocí video zesilovače 2223Q. Ostatní faktory pomáhá eliminovat oddělovač sběrnice 2231Q. Ten vytváří v systému DUO menší, nezávislé bloky jak z pohledu napájení, tak z pohledu oddělení komunikace. Jeden z důvodů jeho použití je tedy v případech, kdy výkon napájecího zdroje neodpovídá počtu připojených zařízení. Celý systém se těmito moduly rozdělí na menší, galvanicky oddělené bloky s vlastním napájecím zdrojem, kdy se velikost bloku řídí počtem připojených zařízení. Modul má také vstup pro připojení lokálních dveřních stanic. Komunikuje-li taková dveřní stanice s některým audio/video telefonem, nebrání to obdobné komunikaci v jiném bloku. Tímto způsobem lze dosáhnout více souběžných hovorů v celém systému. Lze tak např. realizovat systémy, kde existuje jedna či více hlavních dveřních stanic a řada patrových dveřních stanic. Komunikace v jednom patře pak neblokuje komunikaci v jiných patrech. Modul také zvyšuje adresní rozsah zařízení na sběrnici, protože klasické adresy v rozsahu 1-253 (1-200 pro audio/video telefony, zbytek do 253 pro dveřní stanice, I/O moduly, recepční jednotky, video modulátory aj.) rozšiřuje o další část, tzv. adresu bloku v rozsahu 1-99. Toto řešení zachovává kompatibilitu s prvky, které vznikly před uvedením tohoto rozšíření (tzv. DUO Extended Range) a které adresu bloku „neumí“. Lze tak budovat systémy, které obsahují až 19 800 jedinečných adres pro audio/video telefony.
Programovatelná tlačítka

Některá tlačítka audio a video telefonů jsou programovatelná a lze jim přiřadit různé funkce (např. spínání dalších výstupů, interkomové spojení s jiným přístrojem v téže nebo jiné domácnosti, přepnutí zdroje obrazu, …). Přístroje tak můžete přizpůsobit potřebám uživatele a ovládání přitom zůstává velmi jednoduché. 

Nestihl uživatel doběhnout k audio/video telefonu v době jeho zvonění? Nevadí – stiskem jediného tlačítka se lze spojit s poslední volající dveřní stanicí a není nutné čekat na opětovné volání dveřní stanice. Výstup pro ovládání zámku lze sepnout, aniž by bylo nutné vůbec hovor navazovat, stačí jen stisknout tlačítko pro aktivaci zámku.


Z výše uvedeného vyplývá, že 2 vodičový systém Farfisa DUO je kvalitní, nadstandardně vybavený a dokáže splnit i náročné požadavky uživatelů. Systém je výjimečný nejen několika designovými řadami, možným počtem uživatelů, ale i dalšími funkcemi, které většina dvouvodičových systémů nenabízí.