Přihlášení

Přihlašovací údaje


Všeobecné obchodní podmínky VARNET a.s.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě těchto VOP při uzavíraní rámcových kupních smluv a kupních smluv mezi společností VARNET a.s., IČ 46967168, DIČ CZ46967168, se sídlem U Obůrky 823/5, 674 01 Třebíč, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8843, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a druhou osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) prostřednictvím prodejní sítě prodávajícího na území České republiky. Prodej zboží je prodávajícím provozován na základě zápisu v obchodním rejstříku, když další údaje jsou uvedeny na internetové adrese www.varnet.cz.
 
VOP se vztahují na smlouvy uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, kdy kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupující s těmito VOP vyjadřuje souhlas dnem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 
Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě a/nebo v rámcové kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě a/nebo v rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 
Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a/nebo rámcové kupní smlouvy a jsou závazné pro smluvní strany dnem uzavření příslušné kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze dle těchto VOP uzavřít pouze v českém jazyce.
 
Pokud vztah založený rámcovou nebo kupní či jinou smlouvou uzavřenou dle těch VOP obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak prodávající a kupující se uzavřením rámcové a/nebo jakékoliv kupní smlouvy dle těchto VOP výslovně dohodli, že všechny spory vyplývající z těchto kupních smluv nebo s nimi souvisejícími, resp. týkající se jejich platnosti či vymahatelnosti bez ohledu na to, jestli jsou považovány za nároky smluvní či nikoliv, budou výhradně podřízeny právu České republiky (s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), když výlučně místně příslušným soudem je soud prodávajícího a rozhodným jazykem pro soudní řízení i pro výklad znění těchto smluv je jazyk český.
 
Objednávky zboží, kupní smlouva
Zboží je možno objednávat na všech pobočkách firmy, vždy:
osobně, telefonicky, e-mailem, přes e-shop.
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny, lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let po ukončení jejího plnění, není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 
Výdej, zasílání zboží a dodací lhůty
Při objednávce zboží si kupující zvolí způsob odběru zboží - vyzvednutí zboží osobně na kterékoli pobočce firmy nebo doručení prostřednictvím zasílatelské společnosti. Vždy se musí jednat o zasílatelskou společnost, se kterou má prodávající smlouvu – viz webové stránky firmy, možnosti dopravy lze konzultovat i telefonicky se zákaznickým oddělením firmy.
V případě objednávek zboží, které má prodávající skladem, na pobočce Třebíč přijatých do 14:00 hodin, je zboží expedováno ještě týž den. Objednávky přijaté na pobočce Třebíč po 14:00 hodině jsou expedovány následující pracovní den. Objednávky přijaté na všech ostatních pobočkách jsou, v případech, kdy zboží je skladem, expedovány do 24 hodin od přijetí objednávky. Pokud objednané zboží nemá prodávající skladem, sdělí kupujícímu lhůtu pro jeho případné dodání, objednávka může být potvrzena až po odsouhlasení termínu dodání.
Při více objednávkách v jednom dni se na každou objednávku pohlíží jako na novou smlouvu, tzn. je vystavena nová faktura a je zajištěna samostatná expedice.
Dopravné u objednávek nad 10.000,-Kč bez DPH jde k tíži prodávajícího. Výjimkou jsou přepravy nadměrných zásilek, u kterých je doprava fakturována vždy. U objednávek menšího rozsahu je účtováno dopravné a balné dle aktuálního ceníku prodávajícího. Každá zásilka je vybavena podrobnou technickou a obchodní dokumentací.
 
Platební podmínky
Zboží je dodáváno na fakturu s úhradou převodním příkazem nebo na dobírku. Na fakturu s převodním příkazem je zboží prodáváno pouze stálým obchodním partnerům s uzavřenou obchodní smlouvou a dobrou platební kázní (u stávajících stálých partnerů smlouva není podmínkou). Noví klienti mají možnost obchodní smlouvu uzavřít a zboží odebírat na fakturu. Splatnost faktur je standardně 14 dnů, po vzájemné dohodě i delší. Při nedodržení splatnosti závazků je klient na svůj závazek upozorněn telefonicky i písemně. Při opakované špatné platební morálce je klientovi odebrána možnost nákupu zboží formou úhrady převodním příkazem.
 
Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V online eshopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Cena zboží nezahrnuje cenu dopravy. Dohodnutou kupní cenou za zboží se rozumí cena platná v době uzavření smlouvy. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s cenou a všemi dalšími poplatky, stejně tak, v případě nabídky, se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka a cena v platnosti.
Akční ceny platí při uvedení počtu kusů do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
Společnost VARNET a.s. plus vydává doporučený koncový ceník. Při pravidelných odběrech zboží a dobré platební kázni zákazníka nabízíme obchodní zvýhodnění (poskytnutí slevy z koncového ceníku, prodloužení splatnosti faktur, zpětný bonus za odebrané množství apod.).

Slevy z koncového ceníku jsou poskytovány na základě:
 • pravidelných odběrů, u kterých je dosažena stanovená výše měsíčních, popřípadě ročních objemů
 • při jednorázovém vyšším odběru, dle konkrétní poptávky
 • dle individuálních podmínek
Odpovědnost za vady
Prodávající odpovídá za případné vady výrobků 24 měsíců od jeho prodeje. Po dobu odpovědnosti za vady má odběratel právo na bezplatné odstranění vad a prodloužení záruky o dobu, po kterou byl vadný výrobek reklamován. Maximální doba reklamace je stanovena na 30 dní.
Záruční doba zboží začíná dnem převzetí výrobku s platným daňovým dokladem, nebo vyexpedováním ze skladu s potvrzeným dodacím listem.
Zákazník je povinen bez zbytečných odkladů informovat dodavatele o případné závadě výrobku, na který se vztahuje odpovědnost za vady. Zboží k reklamaci je možno předat na všech pobočkách, bez ohledu na to, kde kupující zboží zakoupil. Zboží musí být vždy předáno s popisem závady. V případě, že bude zjištěna jiná závada nebo se na reklamovanou závadu nevztahuje odpovědnost za vady, budou zákazníkovi účtovány náklady na opravu a přepravu zpět kupujícímu. 
Odpovědnost za vady se nevztahuje na závady způsobené zaplavením, bleskem, poškozením při přepravě, mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou či instalací, neodborným zásahem do elektrické nebo mechanické části zařízení a přepětím. Jako dokument o koupi je považována faktura za odebrané zboží.
Je-li poskytována záruka za jakost, pak se přiměřeně použijí výše uvedená ustanovení.
 
Školení a semináře
V průběhu roku jsou dle zájmu klientů a v souvislosti se zaváděním novinek v sortimentu organizována bezplatná školení zákazníků, školení se týkají oborů EZS, CCTV, EVS, EPS, ISB, Projektování slaboproudých systémů. Standardně probíhají v místech firemních poboček a jsou vždy věnována jednomu tématu - oboru (viz. EZS, SKS, CCTV, EVS, EPS, ISB, Projektování slaboproudých systémů).  Předmětem školení jsou veškeré technické a obchodní informace včetně podrobného programování a nastavování. Každý účastník obdrží kompletní dokumentaci v českém jazyce a certifikát o absolvování školení. Přihlášení na tyto pravidelné semináře probíhá přes www stránky, v sekci „školení“, případně telefonicky na technickém oddělení, které poskytuje i veškerá další informace týkající se těchto školení.
Po dohodě s technickým oddělením nabízíme i možnost individuálního placeného zaškolení dle potřeb a požadavků zákazníka. Podmínky jsou v tomto případě stanoveny na základě ceníku služeb a vzájemné dohody s technickým oddělením společnosti.
 
Registrace nových zákazníků a zasílání novinek
Pravidelné info o všech zaváděných novinkách v sortimentu a změnách probíhá formou informačních bulletinů. Tyto bulletiny jsou k dispozici na našich internetových stránkách a zároveň jsou rozesílány emailem všem registrovaným klientům a to včetně aktuálních ceníků.  Zákazník, který má zájem se zaregistrovat a dostávat aktuálně tyto informace, se musí sám zaregistrovat na webových stránkách, další možností je telefonická registrace na oddělení zákaznických služeb v Třebíči.
VARNET  r. o. si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit registraci ve svém systému z důvodu odlišného oboru podnikání zákazníka, poškozování dobrého jména dodavatele nebo jeho produktů, neprofesionální nebo neetický přístup kupujícího ke svým zákazníkům.
 
Vrácení nového zakoupeného a nepoužitého zboží
Ve zcela ojedinělých případech je umožněno klientovi vrátit zakoupené zboží zpět a to za níže uvedených časových podmínek:
 • do 30 dní je možné vrátit zboží v plné ceně
 • nad 30 dní od nákupu bude klientovi odečteno 5% z původní ceny
 • nad 60 dní od nákupu bude klientovi odečteno 10% z původní ceny
 • nad 90 dní od nákupu bude klientovi odečteno 20% z původní ceny
 • nad 120 dní a do 180 dní (hranice pro vrácení zboží) se srážkou 40% z původní prodejní ceny
Podmínky vrácení:
 • zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
 • zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny
 • zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
 • v případě vrácení CD s uživatelským software NEWARE, nesmí být obal otevřen a porušena pečetící nálepka
 
Místem pro uplatnění vrácení zboží jsou všechny firemní pobočky. Po fyzickém obdržení a kontrole zboží bude vystaven kupujícímu opravný daňový doklad. Při nedodržení termínu 30 dnů na vrácení zboží, bude z opravného daňového dokladu odečtena procentuální srážka z původní ceny, dle výše uvedených časových podmínek.
 
Zapůjčení zboží za obchodním účelem (za účelem prezentace, odzkoušení atd….)
Zápůjčka zboží je možná pouze u firem patřícím k stálým obchodním partnerům a u firem, které s námi uzavřeli obchodní smlouvu a mají uhrazené faktury po splatnosti.
Zboží je zapůjčeno za těchto podmínek:
 • zápůjčka zboží se neposkytuje klientům se špatnou platební morálkou
 • zápůjčka se vystavuje na omezenou dobu 14 dní, není-li předem smluveno jinak
 • pokud klient nevrátí zapůjčené zboží ve stanoveném termínu a nezažádá o prodloužení zápůjčky, bude mu zapůjčené zboží automaticky vyfakturováno
 • maximální doba včetně prodloužení zápůjčky je stanovena na 30 dní od převzetí zboží do zápůjčky
 • zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
 • zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
 • v případě poškození zapůjčeného zboží nebo nedodržení uvedených podmínek bude zboží klientovi vyfakturováno a zasláno zpět
 
Technické poradenství
Při využívání technické HOT-LINE je nezbytné dodržovat následující postup, který upřesňuje její využití a časovou dostupnost.
Během pracovní doby (časy poradenství jednotlivých oborů jsou zveřejněny na www.varnet.cz v oddíle Podpora – HOT-LINE). Během pracovní doby je technická podpora k dispozici na pevné lince jednotlivých oddělení a v tuto dobu lze konzultovat jakékoliv problémy nebo nejasnosti, jež jsou spojeny s produkty dodávanými firmou VARNET a.s.. Během pracovní doby mají naši zaměstnanci k dispozici ucelenou dokumentaci nebo odpovídající SW včetně kompletního zázemí našeho technického oddělení a jsou proto schopni nabídnout plnou technickou podporu.
Po pracovní době od 16:00 do 18:00 a ve dnech pracovního klidu od 9:00 do 18:00 (platí pouze pro obor EZS)
Mimo pracovní dobu jsou dva pracovníci technického oddělení EZS pověřeni obsluhou mobilních telefonů určených pro HOT-LINE 777 557 702 a 777 557 704. I přesto, že  HOT-LINE by měla být neustále dostupná a aktivní, je možné, že v některých případech bude pracovník mimo dosah nebo není pro něj možné telefon vyřídit. V takovém případě prosíme o využití druhého telefonního čísla nebo o zavolání s určitým časovým odstupem. HOT-LINE mimo pracovní dobu slouží pouze pro řešení akutních případů, které řeší instalační firmy přímo na objektu při instalaci. Vzhledem k situaci se nepředpokládá, že pracovník na HOT-LINE je vybaven manuály nebo odpovídající dokumentací, tuto dokumentaci musí mít v době telefonátu k dispozici volající. Telefonická podpora EZS mimo pracovní dobu je zaměřena na konzultace ohledně konkrétních akutních problémů a za předpokladu, že volající se v problematice orientuje a je obeznámen se zařízením v rozsahu instalačního manuálu.
Komu je technická podpora určena?
Technickou podporu poskytujeme pouze klientům společnosti VARNET a.s. v rámci našich nadstandardních služeb a vztahuje se pouze na zařízení pocházející od naší firmy. Ústředny jsou značené nálepkou s identifikačním číslem a v okamžiku technického poradenství po telefonu může náš technik požadovat údaje uvedené na nálepce. Pro lehčí čitelnost je nálepka umístěna na straně součástek a je tedy snadno čitelná i z nainstalované ústředny. Věříme, že toto autorizované poradenství Vám nepřinese komplikace a nám ušetří čas, který budeme moci lépe věnovat našim zákazníkům.
 
Servisní podmínky (reklamace, záruční a nezáruční opravy)
Cílem prodávajícího je nabízet kvalitní a rychlý záruční i pozáruční servis. Ceny pozáručních oprav jsou účtovány dle rozsahu závady ve velice „rozumných mezích“ – viz aktuální ceník a další text. U vyšších částek je kupující kontaktován k odsouhlasení ceny opravy předem, oprava se realizuje až po jeho odsouhlasení. Po provedeném servisu prochází každý opravovaný výrobek testem základních funkcí, na opravu je poskytnuta záruku 6 měsíců.
Každá zásilka zaslaná na servis do firmy VARNET a.s. plus musí obsahovat průvodní dopis, s následujícími údaji:
 • adresu odesílatele, na kterou má být zařízení zpět doručeno
 • osobu, která věc vyřizuje + kontaktní telefon
 • popis závady, kvůli které je zařízení zasláno
V případě, že průvodní dopis nebude přiložen nebo nebude-li obsahovat uvedené informace, je fakturován režijní poplatek 99,- Kč za dohledání potřebných informací.
Záruční oprava:
Jedná se o zboží, které je v záruční době. Oprava ani doprava se nefakturuje.
Pozáruční oprava:
Jedná se o zboží, které je po záruční době, zboží, které nebylo zakoupeno u prodávajícího nebo zboží, u něhož je nalezena závada, na kterou se záruka nevztahuje. Ceny u nezáručních oprav jsou k dispozici v aktuálním ceníku. Pokud by cena opravy přesáhla 50% ceny nového zboží ze základního ceníku, je další postup konzultován s firmou, která zařízení na opravu zaslala. Na ceny oprav se vztahuje systém individuálních slev platný při nákupu zboží. K ceně opravy bude fakturováno poštovné a balné dle standardní výše.
 
Test funkčnosti:
Jedná se o zboží, na které se nevztahuje záruka a je zaslané na opravu. Není-li u výrobku nalezena žádná závada a neproběhla oprava, je za závěrečný test funkčnosti fakturována částka dle aktuálního ceníku + poštovné a balné.
 
Zápůjčka výrobku předem v rámci servisu
Pro urychlení servisu je našim stálým klientům poskytováno zboží na zápůjčku předem. Zápůjčka předem je poskytnuta pouze na zboží zakoupené u fy VARNET a.s. a firmám, které mají dobrou platební morálku a mají podepsanou obchodní smlouvu.
Zboží je odesíláno zpravidla ještě v den nahlášení závady. Vzhledem k tomu, že zápůjčka předem je poskytnuta pouze na základě telefonické dohody bez možnosti objektivního zjištění závady, je pro zápůjčku předem používáno opravené, otestované a plně funkční zařízení s nezměněnou záruční dobou. Po telefonické objednávce, kdy volající uvede firmu i své jméno včetně čísla mobilního telefonu, je zasíláno zařízení stejného typu nebo typový nástupce. Původní zboží se závadou vrací zákazník na adresu firmy VARNET a.s. Jedná-li se o pozáruční opravu, bude dodatečně fakturována cena opravy.
 
Zboží je zapůjčeno za těchto podmínek:
 • zápůjčka výrobku v rámci servisu je poskytnuta standardně na dobu max. 20-ti dnů
 • doba se počítá ode dne odeslání kupujícím do doby doručení vadného zboží kupujícímu                
Není-li do 20ti dnů vadné zboží vráceno, je firma telefonicky upozorněna (v případě nezastižení je zasláno upozornění formou SMS). Pokud není zařízení vráceno ani do dalších 10-ti dnů od upozornění, automaticky bude vystavena faktura odpovídající stáří zaslaného zboží a individuální slevě klienta + poštovné a balné.
 
Veškeré smluvní vztahy mezi smluvními stranami neupravené v těchto VOP, Rámcové kupní smlouvě, nebo příslušné kupní smlouvě se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 
Prodávající může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit tehdy, je-li podle uvážení prodávajícího rozumná potřeba jejich změny. Nové znění VOP je prodávající povinen oznámit a uvést na svých webových stránkách. Tyto nové VOP se stanou účinnými dnem zveřejnění, není-li prodávajícím uvedena účinnost pozdější.
 
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 23.06.2023