Přihlášení

Přihlašovací údaje


Poplachový systém stupeň zabezpečení 3 - způsob instalace a provozování

Pokud je vybraný příslušný stupeň zabezpečení (na základě bezpečnostního posouzení) musí všechny navržené a instalované prvky splňovat definované parametry včetně platného certifikátu.

U stupně zabezpečení 3 (střední až vysoké riziko) se předpokládá, že vetřelec nebo lupič je obeznámen s poplachovým systémem a má kompletní sortiment nástrojů a přenosných elektronických zařízení na překonání systému.

Při instalaci poplachového systému ve 3. stupni zabezpečení je nutné splnit tyto podmínky a požadavky pro konkrétní instalaci:

 • zpracovaná projektová dokumentace, včetně bezpečnostního posouzení
 • instalační firma je držitelem koncesované živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“
 • pracovníci instalační firmy jsou držitelé osvědčení kvalifikace podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 7 (Pracovníci pro řízení činnosti)
 • instalační firma je odborně proškolena pro instalaci konkrétní technologie poplachového systému (značka/výrobce)
 • u všech prvků poplachového systému v době instalace je k dispozici platný certifikát
 • certifikát je požadován pro tyto prvky poplachového systému:
  • ústředny a veškeré příslušenství (klávesnice, moduly, komunikátory)
  • detektory pro vnitřní a venkovní detekci
  • signalizace (sirény)
  • mechanické doplňky (boxy, rozvodné krabičky)
  • přídavné napájecí zdroje
 • po instalaci poplachového systému je provedena výchozí revize elektrického zařízení poplachového systému
 • současně je provedena kompletní funkční zkouška poplachového systému
 • u instalovaného poplachového sytému je vedena provozní kniha, do které provozovatel zapisuje všechny potřebné údaje o provozu a poruchách systému
 • instalační firmy provádí pravidelné funkční zkoušky poplachového systému, vystavují protokol a provedení funkčních zkoušek zapisují do provozní knihy

Základní přehled požadavků na jednotlivé stupně zabezpečení u poplachových systémů

Rozdělení podle typů objektů a stupňů zabezpečení:

Rozdělení typů zabezpečení budovy Kategorie dle ČSN 50 131-1
Byty, rodinné domy, garáže 1 nízká rizika
Komerční objekty 2 nízké až střední
Peněžní ústavy, směnárny, památky, zbraně, narkotika 3 střední až vysoké
Objekty nejvyššího významu - státní instituce, jaderné zařízení 4 vysoká rizika

Přehled minimálního střežení u jednotlivých stupňů zabezpečení:

Střeží se Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4
Obvodové dveře O O O+P O+P
Okna O O+P O+P
Ostatní otvory O O+P O+P
Stěny P
Stropy nebo střechy P
Podlahy P
Místnosti T T T T
* O = otevření, P = průnik, T = past(dohled ve vybraných prostorech, ve kterých je vysoká pravděpodobnost detekce)

Rozmístění jednotlivých prvků poplachového systému ve stupni zabezpečení 3 v půdorysu budovy:
Rozmístění prvků poplachového systému ve stupni zabezpečení 3

Doba zálohování poplachového systému při výpadku napájecího napětí:

Bezpečností stupeň systému Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4
Doba zálohování minimálně 12 h 12 h 60 h 60 h

Doporučené lhůty funkčních zkoušek a měření v závislosti na stupni zabezpečení:

Činnost 3 měsíce 6 měsíců 1 rok
Řídicí vstupy od jiných aplikací a výstupy k nim 4 3 1, 2
Jeden detektor na smyčce (jedna adresa) 3 1, 2
Vnější a vnitřní výstražná zařízení 4 3 1, 2
Funkční zkouška ústředny 3 1, 2
Funkce náhradního zdroje v klidu a při signalizaci poplachu 4 3 1, 2
Přenos na PCO nebo do nadstavbového systému 4 3 1, 2
* čísla v tabulce jsou stupeň zabezpečení

Poplachový systém stupeň zabezpečení 3 - přehled výrobků ze sortimentu VARNET a.s.