Přihlášení

Přihlašovací údaje


Technické normy

Přehled nejdůležitějších zákonů a norem, které definují způsob návrhu, montáže a servisu slaboproudých technologii, které se používají pro tento typ technologií.

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

ČSN EN 50131-1 ed. 2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

ČSN CLC/TS 50131-7 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

TNI 33 4591-1: část 1 návrh systému PZTS
návrh systému, bezpečnostní posouzení, obsah projektové dokumentace, značky a zkratky pro projektování, vzorové zabezpečení objektu

TNI 33 4591-2: část 2 montáž PZTS
montáž systému – ústředny, napájecí zdroj, ovládací zařízení, detektory, signalizační zařízení, kabeláž

TNI 33 4591-3: část 3 uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis
prohlídka systému, funkční zkouška, revize elektrického zařízení, proškolení obsluhy, zkušební provoz, pravidelná kontrola a údržba

ČSN EN 50131-6 ed. 2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje

ČSN EN 50131-3 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny

CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích

ČSN EN 50132-5-3 - Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-3: Video přenosy - Analogový a digitální video přenos

ČSN EN 62676-1-1 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně

ČSN EN 62676-2-1 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky

ČSN EN 62676 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní

ČSN EN 62676-4 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace

Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích (ACCESS)

ČSN EN 60839-11-1 - Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty

ČSN EN 60839-11-2- Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace

Elektrická požární signalizace (EPS)

ZÁKON č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ze dne 17. prosince 1985 - Vytváří podmínky pro ochranu života a zdraví před požáry

VYHLÁŠKA 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ze dne 29. června 2001 (určuje množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení požárně bezpečnostními zařízeními a jeho provozování). Doplněna Vyhláška 221/2014 ze 10/2014 (změny)

VYHLÁŠKA 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb ze dne 29. ledna 2008, doplněna Vyhláška 286/2011 ze 9/2011 (změny) - Technické podmínky pro navrhování, provádění a užívání staveb

ČSN 730875 - Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení (norma je určena pro projektanty stupně UP (požárně bezpečnostní řešení – systém jaké funkce, jaké rozhraní s jinými PB systémy)

ČSN 342710 „Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba k tomu Změna Z1 8/2013 (norma je určena pro projektanty DKPS)

ČSN EN 60332 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru

IEC 60331 - řada norem definuje celistvost elektrického obvodu při požáru

B2ca - Klasifikace dle reakce na oheň CPD 2006/751/EC nově UE 305/2011 - označení pro kabel:

  • S1 - množství kouře při hoření v rozsahu 1 až 3 (1 = nejméně )
  • D1 - možnost odkapávání hořících částeček izolace (1 = malé)
  • E - emise vzniklé hořením (nepovinné kritérium)

VDE 4102-12 - definuje funkční schopnost celého nosného systému (včetně kabelu)

ZP 27/2008 - zkušební předpis PAVUS pro zkoušky funkční schopnosti

Řada norem specifikující požadavky na jednotlivé komponenty

ČSN EN 54-1 - Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN EN 54-2 - Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

ČSN EN 54-3 - Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény

ČSN EN 54-4 - Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

ČSN EN 54-5 - Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-7 - Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace

ČSN EN 54-10 - Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-11 - Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

ČSN EN 54-12 - Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

ČSN EN 54-13 - Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému

ČSN EN 54-16 - Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

ČSN EN 54-17 - Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

ČSN EN 54-18 - Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

ČSN EN 54-24 - Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

Řada norem specifikující požárně bezpečnostní požadavky na jednotlivé typy staveb (Pbs)

ČSN 73 0810 Pbs - Společná ustanovení

ČSN 73 0802 Pbs - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Pbs - Výrobní objekty

ČSN 73 0831 Pbs - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 Pbs - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0835 Pbs - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0842 Pbs - Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 73 0843 Pbs - Objekty spojů a poštovních provozů

ČSN 73 0845 Pbs - Sklady

ČSN 73 0848 Pbs - Kabelové rozvody

Poznámka: Tento seznam zahrnuje jen vybrané a nejčastěji používané normy v oblasti požární bezpečnosti.

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy (Strukturovaný kabelážní systém)

ČSN EN 50173-1 ed. 3 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50173-2 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50173-3 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

ČSN EN 50173-4 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

ČSN EN 50173-5 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

ČSN EN 50173-6 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách

ČSN EN 50174-1 ed. 2 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2 ed. 2 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

ČSN EN 50174-3 - Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

Poplachové systémy – Kombinované a integrované systémy (integrace bezpečných systémů)

ČSN CLC/TS 50398 - Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky

ČSN EN 50398-1 - Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy - Část 1: Obecné požadavky